Projekt Graningeskolan

Bakgrund
Ängsbacka kursgård, Svenska Kyrkan och Mera Molkom inledde en dialog med Karlstads Kommun i början av 2011, angående Graningeskolan i Molkom som stått tom i 6 år. Vår målsättningen var att skapa ett Allaktivitetshus – Mötesplats i Graningeskolan. Vi ville att lokalerna skulle befolkas av företag, föreningar konstnärer, privatpersoner och andra aktörer. Flera stormöten ordnades för att få in synpunkter och idéer från Molkomsborna.

Projektgruppen
En projektgrupp bildades som startade den gemensamma föreningen Mötesplats Graninge. Som sökte och beviljades Leadermedel till en förstudie.

 • Inger Brandell – Svenska Kyrkan – Kyrkoherde i Alster/Nyedsbygden
 • Mikael Bernholm – Fotograf/Webdesigner, Vice ordförande Mera Molkom
 • Jan Kumlin – Ordförande Ängsbacka ekonomisk förening
 • Malin Wik – Ordförande Ängsbacka ekonomisk förening
 • Mikael Götlind – Arkitekt, Lärare Karlstads Universitet

Förstudie
Under förstudien så kartlades det lokala intresset för lokaler i Graningeskolan och följande material togs fram.

 • Gemensamt Visionsdokument
 • Informationsmaterial
 • Projektbeskrivning
 • Kontaktlista med intressenter
 • En hemsida för projektet

Tanken med förstudien var att skapa ett underlag för en framtida projektansökan.

 

Historia
Graningeskolan är en värdefull kullturbyggnad som har varit en viktig del av Molkoms utveckling och historia sedan 1890-talet. Skolan har varit en mötesplats och ett lärocenter som de flesta Molkomsbor i vuxen ålder har en positiv anknytning till.

Efter skolans stängning 
Karlstads kommuns skola har stått tom sedan den stängdes 2006 då versamheten flyttades till Nyeds skola. Fastigheten har varit ute till försäljning och såldes till Graningekulle som ville bygga om skolan till kooperativa bostadsrätter. Köpet gick tillbaka när planerna överklagades. Skärpta krav på bullerskydd från järnvägen innebär också att ombyggnad till bostäder inte är realistiskt.

Det var med detta utgångsläge som Projekt Graningeskolan inleddes 2011.

Projekt Graningeskolan
Projektet fick en dramatisk start då det visade sig att de initiativtagande organisationerna inte kunde eller ville ta på sig ägarskapet/ansvaret för fastigheten, verksamheten eller projektet. För att projektet inte skulle kollapsa, så bildades den ekonomiska föreningen Graninge Fastigheter – Kulturcenter av majoriteten av den ursprungliga projektgruppen:

 • Mikael Bernholm – Fotograf/Webdesigner
 • Jan Kumlin – fd. ordförande Ängsbacka ekonomisk förening
 • Mikael Götlind – Arkitekt, Lärare Karlstads Universitet
 • Lars Ek – Entreprenör, Initiativtagare till Ängsbacka

Den nya föreningen har gett projektet kontinuitet, entreprenörsanda och den kompetens som krävs för att driva projektet. Den nya föreningen sökte och beviljades Leaderstöd (EU medel) i samband med att Karlstads kommun överlät fastigheten till föreningen i december 2013.

Nuläge
I oktober 2014 avslutade Graninge Fastigheter – Kulturcenter Leaderprojektet, och har nu börjat hyra ut lokaler och utveckla fastigheten/verksamheten på Graningeskolan. Detta arbete sker i samverkan med olika lokala och regionala aktörer ex.  Vuxenskolan, Ängsbacka kursgård, Backa Förskola, Molkoms Folkhögskola samt ideella föreningar ex. Molkoms kulturförening som är drivande när det gäller att utveckla Graninge som mötesplats och kulturplattform, Molkoms sport & fritidsförening som är drivande när det gäller att utveckla friskvård och träningsmöjligheter på Graninge,  Mera Molkom

leader-150x150  investerar_f-150x150   nc3a4rheten-logga-150x150

Projektgrupp

Här är den projektgrupp som lade grunden till projekt Graningeskolan 2011

Projektbeskrivning

Projektägare: Graninge Fastigheter – Kulturcenter

Projekttid: dec 2014 – okt 2015

Projektets syfte

Vi vill utveckla Graningeskolan i Molkom till en kreativ mötesplats för Molkomstraktens företag, föreningar och privatpersoner, och skapa en gemensam träffpunkt för kultur och hållbar utveckling i Molkomstrakten och i Karlstads kommun

Målgrupp

Graningeprojektet riktar sig till alla åldersgrupper, företag, föreningar, privatpersoner, andra organisationer, nyinflyttade i Molkom och norra delen av Karlstads kommun. Det kommer även att skapas arbetstillfällen och möjligheter till praktiplatser inom ramen för projektet. Olika lokala och regionala myndigheter kommer att erbjudas möjligheten att möta medborgarna i Molkomstrakten i Graningeskolans lokaler som även är tänkt att fungera som ett Kontaktcenter för den norra delen av Karlstads kommun

Projektets mål

Mål 1
Genomföra en detaljerad kartläggning av kostnaderna för att succesivt renovera och hyra ut lokalerna i Graningeskolan i Molkom

Mål 2
Genomföra en detaljerad kartläggning av de olika intressenternas lokalbehov och dokumentera vilka krav de har för att hyra en lokal/bedriva verksamhet i Graningeskolans lokaler.

Mål 3
Skapa en utställning/möteslokal/Kontorsplatser/showroom I Graningeskolan dit vi kan bjuda in företag, föreningar och privatpersoner som är intresserade av att hyra lokaler, bedriva verksamhet och/eller delta i arbetet med att utveckla Graningeskolan och realisera projektet.

Mål 4
Ta fram en detaljerad plan & budget för de verksamhetsidéer som beskrivs i visionsdokumentet för Graningeskolan.

Mål 5
Marknadsföra projektet och de möjligheter som lokalerna erbjuder företag, föreningar och privatpersoner i media, via webben och via direktutskick. För att skapa intresse för att hyra lokaler, besöka och bedriva verksamheter i Graningeskolan.

Samarbetspartners

Offentliga institutioner: Svenska Kyrkan, Karlstads kommun, Molkoms Folkhögskola, Migrationsverket, Leader Närheten

Från Näringslivet: VND Konsult AB, Värmlands revision, Götlind Arkitektur, Qaits Consulting, Backa friskola, Östanås trädgårdar, Naturvisaren, Probiform

Från Ideella sektorn: Molkoms Kulturförening, Vuxenskolan i Molkom, Molkoms sport & fritidsförening, Mera Molkom