Bakgrund

Visionen för Graningeskolan togs fram som en del av förstudien för Projekt Graningeskolan 2011. Den är fortfarande grunden till den verksamhetsutveckling som idag pågår på Graninge kulturcenter.

Vår Vision för Graninge Kulturcenter

Vi vill skapa en gemensam mötesplats i Graningeskolan i Molkom. En mötesplats där besökare, företag, föreningar, myndigheter och enskilda medborgare i olika åldrar och med olika erfarenheter kan mötas.

Vi vill göra om Graningeskolan till ett aktivitetscenter där det finns utrymme och förutsättningar för en mångfald av aktiviteter och verksamheter. Ett ställe som inspirerar och skapar förutsättningar för samarbeten och projekt mellan ortens olika aktörer. Graningeskolan kan på detta sätt få ett nytt liv och återigen bli en del av Molkoms framtid. Med en hållbar verksamhet som främjar lokala alternativ, föreningsliv, kultur och entreprenörskap så skulle Graningeskolan bli en viktig resurs för hela Molkomstrakten.

Verksamheter

Graningeskolan skulle kunna erbjuda Molkom en rad med möjligheter och skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt. Olika aktörer i Molkom har kommit med flera konkreta verksamhetsidéer. Många av verksamheterna skulle ge möjligheter till praktikplatser och arbetsprövning.

%

Genomfört

 

Företag

Det saknas idag en gemensam träffpunkt för företag i Molkom. Graningeskolan skulle kunna erbjuda befintliga företag en rad med tjänster som även skulle göra Molkom till en attraktivare ort för nyetableringar.

Innehåll: Företagshotell, Möteslokaler, Konferenslokaler, Övernattningsmöjligheter, Friskvård, Utbildningslokaler, Bredband, Företagsnätverk och Butikslokaler

 

%

Genomfört

Besöksnäring

Molkom har en stor potential för att utveckla den lokala besöksnäringen. Men saknar idag en del viktiga byggstenar som Graningeskolan skulle kunna erbjuda.

Innehåll: Vandrarhem, Galleri, Kulturevenemang, Sinnenas trädgård, Friskvårdsbehandlingar, Turistinformation, Skolmuseum

 

%

Genomfört

Föreningar

Många föreningar i Molkom saknar möteslokaler och behöver stöd med sin administration.

Innehåll: Möteslokaler, Gemensamt kansli, Träningsmöjligheter, Boule, BMX/Skate/Parkour park

 

 

%

Genomfört

Hållbarhet

Molkom saknar idag ett lokalt kretslopp.

Innehåll: Lokal Solaretur/Återbruk, Klädåtervinning, Odlingslotter, Utbildning, Verkstad för reparationer, Förädling av lokalproducerad mat.

 

 

 

%

Genomfört

Kultur

Kulturutbudet i Molkom är begränsat och behovet är stort.

Innehåll: Galleri, Ateljé, Kurslokaler, Replokal & Studio, Café

 

 

 

 

%

Genomfört

Lokalt Servicecenter

Graningeskolan har förutsättningar att bli ett lokalt kontaktcenter som kan ersätta Medborgarkontoret. En plats där Karlstads kommun och övriga myndigheter kan träffa medborgare och företag direkt eller ge service via internet.

Innehåll: Offentliga möteslokaler, Publik internetåtkomst, Distansutbildningar, Föreningstryckeri

 

 

 

 

%

Genomfört

Grönskande utemiljö

Vi vill ha en levande utemiljö som är en vital del av det offentliga rummet i Molkom. Utemiljön ska vara lätttillgänglig och attraktiv för alla åldersgrupper och specifika intressegrupper.

Innehåll: Ta bort asfalten, Sinnenas trädgård, Olika gröna rum, Sittplatser, Odlingsplatser, Aktivitetsmöjligheter för olika åldrar ex. Boule, Parkourpark och Lekplats

 

 

 

 

 

Samarbetsformer

Vi vill också skapa utrymme för kreativitet och dynamik och tror på att möten mellan en mångfald av aktörer kan skapa detta. Vi ser att det är viktigt att den fortsatta utvecklingen av Graninge Kulturcenter sker i samråd mellan de olika företag, föreningar och privatpersoner som utövar verksamhet på platsen.

Alla ska ha samma möjligheter att vara en del av Graninge kulturcenter utan att behöva delta i någon styrelse eller vara medlem av någon specifik organisation. Vi vill skapa förutsättningar för spontana samarbeten mellan olika företag, organisationer, föreningar och privatpersoner som inte hämmas eller styrs av någon enskild agenda.

Graninge kulturcenter skall vara en plats för hela Molkom. Vi vill därför skapa ett fristående samtalsforum som är öppet för alla och där alla intressenter får komma till tals. Ett samtalsforum där idéer kläcks och spontana samarbetsprojekt kan uppstå under anspråkslösa former. Vi kommer att utveckla denna idé tillsammans med Karlstads kommun, de organisationer som agerar via föreningen Mötesplats Graninge.

Samarbetspolicy

Graninge fastigheter – Kulturcenter samarbetar med alla parter på lika villkor. Vi ser det som vår roll att fånga upp alla goda idéer och skapa förutsättningar för att de ska kunna genomföras. Vi favoriserar ingen enskild organisation eller aktör då Graninge kulturcenter ska vara en plattform som är öppen för alla parter.

Vi vill skapa en bra balans mellan kommersiella/ideélla inslag, och en kreativ mix med olika sorters verksamheter som bidrar till en kreativ och attraktiv helhet på Graninge Kulturcenter.

Finansiering

Ett projekt i den här storleksordningen är inte gratis. Det finns gott om engagemang hos alla inblandade parter men ont om tillgängligt kapital. Vi förhandlar med Karlstad Kommun om ett driftstöd och kommer också att söka bidrag
från olika instanser för att trygga projektet i uppstartsfasen som vi beräknar vara minst två år.

Självbärande och icke vinstdrivande

Målsättningen är att Graninge Kulturcenter skall kunna bära sig självt ekonomiskt genom de aktiviteter som bedrivs på plats. Graninge Fastigheter – Kulturcenter är inte en vinstdrivande organisation utan den vinst som uppkommer kommer att återinvesteras i fastigheten och i olika projektet. Den vinst vi vill göra och sprida är ett socialt kapital som kan vara hela Molkom till godo.